Inlägg

När skolan inte fungerar.

Inledningen av mitt examensarbete.”Det finns många barn som är frånvarande i skolan idag. En stor andel av barnen som har frånvaroproblematik i skolan har en diagnos såsom autism / aspergers. Intresset för denna fråga väcktes då jag och min son kämpat med hans skolgång under många år. Av en slump har jag också omgetts av vänner och bekanta som haft samma skolproblematik där barnen med autism inte fått en värdig skolgång. Jag har följt debatten kring skolgång för barn med autism i sociala medier, tidningsartiklar och tv-program under flertalet år. För att få en djupare förståelse i ämnet valde jag att studera till Specialpedagog och har nu kommit till målet av min utbildning och får äntligen forska i det ämne som jag brinner för och som fångat mitt intresse, skolfrånvaro kopplat till autism.
Jag har inte funnit många svenska forskningsstudier som innefattar vårdnadshavares perspektiv av vad som utgör framgångs och riskfaktorer när det kommer till skolfrånvaro hos deras barn med autism. Jag ville därför framhålla vårdnadshavares perspektiv (där endast mammor visade sig ingå i urvalet) och få deras röst hörd kring deras syn på svenska skolors kontext och den problematiska skolfrånvaron. Som blivande specialpedagog är det av stor vikt att synliggöra frånvaron, förstå den och kunna veta hur den kan motverkas. Därför är det relevant att synliggöra vårdnadshavares perspektiv på frånvaro och vilka risk- och framgångsfaktorer det finns för att få en fungerande skolgång för deras barn med autism.”

Finns på Diva portalen ”Problematisk skolfrånvaro bland barn med autism”

Tro hopp och kärlek

🌸Anna🌸